PIPIIonline

översikt


Utvecklingen av PIP II påbörjades i 1993 med att statistisk analysera de 1.677 personer som hade tagit PIP. Man kom fram till att 701 av dessa personer hade strålar som oberoende kunde bestämmas utifrån föredrag, workshops, individuell rådgivning, osv. En statistisk analys utfördes baserad på denna information och på den säkerheten som den oberoende informationen gav.

Det blev också tydligt att några av frågorna inte fungerade. Några hade svårt att särskilja personer som hade olika strålar, dvs personer på andra strålar än den som frågan avsåg kunde lika rimligt svara Sant, som de personer på den stråle som frågan var avsedd för . Några orsakade parallella korrelationer, dvs de på en eller två andra strålar hade en lika stor tendens att svara bekräftande på en given fråga som de personer frågorna var ämnade för.

Några frågor hade en tendens att framkalla ett mer bekräftande svar från personer på en viss stråle än de gjorde för en person på den stråle som de var ämnade för. Ytterligt några frågor åtskiljde inte klart och tydligt personer med en given stråle från andra som inte hade denna stråle.

En analys slutfördes för varje stråle, för varje fråga och för varje kropp – dvs. 5.040 tester utfördes. Det avgjordes genom analys, vilken fråga som var statistiskt gällande, då både s- och f-förhållande användes. Varje fråga rangordnades efter deras validitet för varje stråle. De slutgiltiga frågorna för PIP II utvaldes sedan baserade på denna rangordning.

PIP II skiljer sig från den ursprungliga PIP som är kortare (92 frågor); några av frågorna har omformulerats lite; motsatta korrelationer används; vissa frågor överförs till olika strålar; A och B är balanserade med nya frågor; tidsaspekten utökad; listan med ”Egenskaper att förändra” expanderades; ”Högsta strävan” fördjupades; tillägg av diverse sessioner för att ge oss information om var personen är på ”den andliga vägen”; och den demografiska delen är större.

Fördelarna med PIP II är: den är mer precis; kontrasten mellan Nu och Förut ger klarhet beträffande en viss stråles ökande eller minskande tendens; displayen är tydligare; A och B är långt mera vägledande och användbara; och vår förståelse ökar angående var personen befinner sig i sin andliga orientering och utveckling.