PIPIIonline

vanliga frågor


Detta stället har inte som intention att svara på specifika frågor rörande dina PIP II resultat. Vi har en lista med duktiga tolkare av resultaten på Seven Ray Institute, och som är tillgängliga för att tillhandahålla en individuell tolkning.

Detta stället kan inte heller svara på de djupa filosofiska frågorna som kan dyka upp när man studerar den Tidslösa Visdomen. I det fallet så vill vi uppmuntra dig att under övervägande hänvända dig till Morya Federation för vidare studier, eller gå till Discussion Forum at the School of Esoteric Studies om du har den här typen av frågor.

Slutligen, om du har frågor att föreslå till detta området så var vänlig och oss.


Frågor:

 1. Vad är de sju strålarna?
 2. Vad är höljena?
 3. Kan vilken som helst av strålarna vara i vilket hölje som helst?
 4. Placerar PIP II strålarna i de olika höljena?
 5. Vart skall jag gå efter att jag tagit PIP II för att fatställa min strål makeup?
 6. Vart hänvänder jag mig för att få mera information?

Vad är de Sju Strålarna?

Översiktligt, Strålarna är sju stora strömmar av subtil energi som villkorar allt liv inom vårt lokala kosmiska system. Den Tibetanska Lärarens definition av Strålar är följande: “En Stråle är inget annat än ett namn på en speciell kraft eller typ av energi, med tonvikt på den kvalitet som denna kraften uppvisar och inte på formaspekten som den skapar. Detta är en riktig definition av en stråle.” (Esoterisk Psykologi del I sid. 273)

 • Stråle I: Strålen för Vilja Makt
  Typ 1A: Betonad på ihärdighet och uthållighet
  Typ 1B: Betonad på dynamisk frigörelse och frihet
 • Stråle II: Strålen för Kärlek och Visdom
  Typ 2A: Betonad på kärleksfull förståelse
  Typ 2B: Betonad på visdom och total förståelse
 • Stråle III: Strålen för Aktiv Intelligens och anpassningsförmåga (också Strålen för Kreativ Intelligens)
  Typ 3A: Betonad på abstrakta tankar och kreativt resonerande
  Typ 3B: Betonad på aktivitet och anpassningsförmåga
 • Stråle IV: Strålen för Harmoni genom Konflikt (också Strålen för harmoni, skönhet och konst)
  Typ 4A: Betonad på skapandet av harmoni och skönhet
  Typ 4B: Betonad på inblandning i konflikt
 • Stråle V: Strålen för Konkret Kunskap och Vetenskap
  Typ 5A: Betonad på faktisk kunskap och stor exakthet
  Typ 5B: Betonad på praktiskt experiment och teknisk uppfinningsrikedom
 • Stråle VI: Strålen för Hängivenhet och Idealism
  Typ 6A: Betonad på hängivenhet och öppenhet för vägledning
  Typ 6B: Betonad på eldig aspiration och intensive idealism
 • Stråle VII: Strålen för Organisation och Cermoniell Ordning eller Magi
  Typ 7A: Betonad på bibehållande av etablerade former och strukturer
  Typ 7B: Betonad på Skapande och omorganisation av former och strukturer

Åter till Toppen


Vad är Höljena?

The vehicles are:

 • Monaden: Den Ende. Den trefaldiga anden på sitt eget plan. Den enade triaden bestående av Atma, Buddhi och Manas. Den odödliga essensen av oss själva som använder Själen att inkarnera igenom, precis som Själen använder personligheten att inkarnera igenom.
 • Själ: Varken ande eller materia utan relationen mellan dem. Det är mitt emellan eller kärleksprincipen och det som inkarnerar i olika kroppar – Medlaren eller den Mittersta Principen; det väsen som är frambringat när andens aspekt och materians aspekt relaterar till varandra; varken anden och ej heller materian utan relationen mellan dem; länken mellan Gud och Hans Form; ett annat namn för Kristus Principen, antingen det är i naturen eller i människan; den formbyggande aspekten; evolutionens egen kraft. I framträdandet av fenomenvärlden, så är den det skapande ombudet, den huvudsakliga byggande faktorn, formernas konstruktör.
 • Personligheten: Den totala summan av det trefaldiga självet: det fysiska, astrala och mentala höljena.
 • Mentala Höljet: Mindet, mentala förmågan. Den “Individualiserande principen”. Den är delad i två delar – högre mentala/lägre mentala. Det är det lägre mentala som den Mentala Strålen hör ihop med.
 • Astrala Höljet: Den emotionella eller känslokroppen. Vattnig i sin natur och säte för våra begär och känslor. Den är en av de svåraste kropparna att kontrollera.
 • Fysiskt-Eteriska Höljet: Det fysiska planet delas upp i sju underplan (precis som alla plan). De tre lägre underplanen representerar den fysiska kroppen, och de fyra övre underplanen representerar den eteriska kroppen.

Ett annat sätt att se på detta är genom att studera Människans Konstitution, även om en diskussion ligger utanför området med de frekvent ställda frågorna. Vi har inkluderat en översiktlig diskussion här.

Åter till Toppen


Kan vilken Stråle som helst vara I vilket Hölje som helst?

Ja, i teorin så är detta möjligt, men på vårt nuvarande stadium i mänsklighetens utveckling så är det inte troligt. Tibetanen (Djwhal Khul eller D.K.) en av Mästarna, hade runt femtio studerande till vilka han tilldelade en strål-uppsättning/formel.

Den Mentala Strålen:

I informationen som berör den mentala strålen så var ingen tilldelad den sjätte strålen, även om Buddha och den Katolska Kyrkan sägs ha denna typ av stråle. Enbart två individer hade Stråle III på det mental höljet, och tre individer Stråle II. Majoriteten av de mentala höljena fanns på Stråle IV, med en god representation även på Stråle I och V. Det troligaste är därmed att din mentala stråle är antingen den första, fjärde eller femte, men i vissa ovanliga fall (och när en lärjunge är invigd) så kan den andra eller den tredje strålen vara på det mentala höljet. D.K. nämnde också att i vissa fall runt den första initieringen så kunde Stråle VII ge nödvändiga förutsättningar. Vanligtvis är det bäst att gå på det troligaste, men undantag är också möjliga.

Den Astrala Strålen (Det Emotionella Höljets Stråle):

Följande är den nämnda nedbrytningen på strålarna i det emotionella höljet hos Tibetanens studenter:

 • Stråle I: runt 20%.
 • Stråle II: mindre än 20%.
 • Stråle III: Ingen, men i ett exempel på psykisk sjukdom talade Tibetanen om att Stråle III kunde styra det emotionella höljet.
 • Stråle IV: Ingen, inte ens i hypotetiska exempel.
 • Stråle V: Ingen, men ett hypotetiskt exempel är angivet.
 • Stråle VI: Mest frekvent – mer än 50%.
 • Stråle VII: Ingen, men ett hypotetiskt exemel angivet.

Så du kan se att du troligtvis har ett emotionellt hölje som är villkorat av Stråle II eller VI eller med viss möjlighet av Strålen I om du i sanning är en invigd lärljunge. Dock så är fortfarande ett emotionellt hölje på Stråle I relativt ovanligt.

Den Eterisk-Fysiska Strålen:

Följande är analysen av det fysiska höljet hos Tibetanens studenter:

 • Stråle I: 16%.
 • Stråle II: En person.
 • Stråle III: 35%.
 • Stråle IV: Ingen.
 • Stråle V: Ingen, fastän Tibetanen indikerade att det var möjligt när man förutspår framtidens strålstruktur för en av Hans studenter, om den studenten inte avstår ifrån de rådande tendenserna i hans liv.
 • Stråle VI: Två personer.
 • Stråle VII: 40%.

Så du kan se att ditt fysiskt-eteriska hölje troligtvis kan vara Stråle III eller VII och i vissa fall, när individen är en i sanning invigd lärljunge, Stråle I.

En översatt summering av våra tankar kommer ifrån Dr. Michael Robbins' Tapestry of the God´s, Volym I, sidan 502:

Genom att överväga ovanliga Strålval (sådana som sjunde, femte, fjärde eller tredje för astralkroppen) så vore det lönsamt för den studerande att fundera på den möjliga orsaken för Själens val. Vad ifrån evolutionens synvinkel, kan vinnas på att ha ett astralt hölje kvalificerat utav en av dessa okaraktäristiska strålar? Där finns troligtvis några generella ideér som är hållbara, men naturligtvis, den specifika orsaken kan variera i varje fall. Samma sorts fundering kan utsträckas till ovanliga mentala eller fysiska strålar. Om Själens syfte i ett ovanligt fall är att utforska, så kan den ovanliga strålkvaliten användas för att ge en bättre andlig effekt.

Åter till Toppen


Does The PIP II Place The Rays In The Vehicles?

Nej. Det mesta som PIP II kan erbjuda är att ge en god idé om de starkaste strålarna som man bär. Dessa kommer troligtvis att vara strålarna för Själen och Personligheten, men kan vara strålen för det Mentala Höljet, eller till och med det Emotionella, eller det Fysiskt-Eteriska Höljet. Många människor har också funnit att PIP II kan vara användbart till att hjälpa till och utesluta de strålar som är minst troliga med sitt inflytande på de olika höljena. Enbart en Mästare kan fastställa de fem strålarna eller din strålkarta med exakthet. Det är bäst för studenten att arbeta hårt på att fastställa hans eller hennes strålar – åtminstonde hypotetiskt, vilket är allt som är möjligt. Många `experter´är redo att tilldela dig dina strålar, men det är bäst att utföra denna uppgift själv, även om andras perspektiv ibland kan vara användbart.

Our goal with the TARA, which you may wish to take following the PIP II, is to improve our ability to assign the rays in the vehicles. But at this stage of humanity's development and knowledge of the Science of the Seven Rays, coming a bit closer is all that is really possible. We do not yet have the capability of an "expert diagnosis" of the most prominent rays and their position in the ray chart. Vårt mål med det kommande PIP III är att förbättra vår förmåga att tilldela strålarna i de olika höljena. Men på den här nivån i mänsklighetens utveckling och kunskap om Vetenskapen om de Sju Strålarna, så är att komma lite närmare det enda som är möjligt. Vi har fortfarande inte förmågan till en ´expertdiagnos´på de mest framträdande strålarna och deras position i strålkartan.

Åter till Toppen


Vart skall jag gå efter att ha tagit PIP II för att fastställa Min Strål Makeup?

Först så ladda ner manualen (som är på Engelska) och läs den. I andra hand så ladda ner Tapestry of the Gods böcker (vilka också är på Engelska). Speciellt Avsnitt III i Volym I “An Analysis of the Differences and Similarities in Ray Qualities” är en god hjälp till att understödja ens förståelse av strålarna och deras ´positioner`. Sedan kanske man vill använda Avsnitt V i Volym II “The Seven Rays and the Dynamics of Soul/Personality Integration” för att testa ut” olika kombinationer av Själs/Personlighets Strålar. Den sista övningen är speciellt bra för de individer som har svårt att bestämma vilken av två strålar som är deras Själsstråle eller Personlighetsstråle, eftersom det kan erbjuda värdefulla insikter. Till exempel när man tar en kombination utav vilka två strålar som helst som känns starka i ens energisystem, så kan en av strålarna bli som en hypotes antigen som Själsstrålen och den andra som Personlighetsstrålen, och sedan så kan man göra tvärt om. Själsstrålen kommer alltid att visa på ens djupare Syfte. Själsstrålen är “Slutet” och Personlighetsstrålen erbjuder “Medlena”.


And, as mentioned, there is the TARA and there are Seven Ray Seminars and Evaluators available through the Seven Ray Institute.

Åter till Toppen


Vart vänder jag mig om jag vill ha mera information?

Man behöver vara medveten om att förstå de Sju Strålarnas energier och deras effekt på ens eget energisystem är enbart en del av en individs uppgift i arbetet med att fullfölja den andliga utvecklingen.

Den forntida Grekiska aforismen “Lär känna dig själv”, Grekiska: γνῶθι σεαυτόν, Engelskt fonetiskt uttal: gnöthi seauton, var inristat i pronaos (förgård) i Apollos Tempel i Delphi enligt den Grekiska periegetic (reseberättare) författaren Pausanias. Delphis orakel var etablerat under det 8:de århundradet F.Kr.

Plato (424/423 [a] F.Kr. – 348/347 F.Kr) använder grundsatsen “Känn Dig Själv” i stor omfattning genom att ha karaktären av Sokrates och därmed motivera sina dialoger. Plato klargör att Sokrates refererar till en sedan länge etablerad visdom. Sokrates använder grundsatsen `känn dig själv`I sin förklaring till Phaedrus till varför han inte har någon tid för mytologi eller andra mera avlägsna ämnen. Sokrates säger, “Men jag har ingen tid alls för dem alls; och orsaken min vän är denna: jag är ännu inte skicklig nog, såsom Inskriptionen i Delphi nämner, att känna mig själv; så för mig känns det löjligt, när jag ännu inte kan det, att undersöka irrelevanta saker.” Plato anspelar också på det faktum att förstå `sig själv` skulle ge en större faktisk avkastning i förståelsen av det mänskliga varandets natur. Synonymt att känna sig själv skulle göra det möjligt att förstå andra som ett resultat.

Det finns verkligen många källor för att lära känna sig själv – goda vänner, psykologiska instrument, PIP II, yrkesutbildningar, grupper, psykoterapi, meditation, astrologi, kiromanti, etc. Den viktigaste vägen är att lyssna på sig själv, vad än du kallar det “din magkänsla”, “din inre röst”, “ditt sanna Själv”, etc. Medans metoder som hjälper dig att gå i kontakt med ditt inre själv vanligtvis är lönande, så är det en resa. Din väg – så fram tills den dagen då din sanna Mästare av Visdomen är lika tillgänglig som Lärare på det fysiska planet, kan enbart DU tala om vilka metoder som är bäst för DIG för att kunna gå i kontakt med Ditt inre själv.

Ett instrument som du kan överväga på din väg är TARA och också The Seven Ray Institute som har Seven Ray Seminarier tillgängliga för vidare insikter och också tillgängliga Utväderare. Mycket av den Tidslösa Visdomens material kommer ifrån Alice A. Baileys böcker, skrivna I samarbete med den Tibetanska läraren (mellan 1919 – 1949), de utgör ett organ för fortsatt esoterisk undervisning överlämnat ifrån urgamla tider i en form som alltid är passande för varje period. Därför är Alice A. Baileys böcker en annan högt värdefull källa att överväga.

Om du önskar vidare studier så kanske du önskar att hänvända dig till Morya Federation, The Arcane School of Esoteric Studies, såsom varande skolor som representerar den Tidslösa Visdomen på ett solit och värdigt sätt. Dessa skolor är huvudsakligen online och sker via korrespondens. Om du är intresserad av ett längre program med boende så finns Christ College of Trans-Himalayan Wisdom på Nya Zeeland – Alla desa är dock på Engelska..

När du väl börja samla lite kunnande inom kunskapen om de Sju Strålarna, så kanske du önskar att genomföra din egen workshop – eller åtminstonde ladda ner Workshop materialet på denna websidan och titta igenom det (Vilket återigen är på Engelska), även om du inte önskar genomföra en Workshop. Utlärning har alltid varit ett av de bästa sätten att lära.

Åter till Toppen