PIPIIonline

människans konstitution
och de sju planen


“Evolutionen kräver att alla de sju planen blir intelligent, kärleksfullt och kraftfullt sammankopplade – så att energi-impulserna kan passera ifrån det högsta till det lägsta och ifrån det lägsta till det högsta. Så är inte fallet ännu, och vad som kallas det ´gudomliga cirkulatoriska flödet’ har ännu inte till fullo uppnåtts” Michael Robbins

Genom valet att tillskansa sig kunskap om Människans konstitution och de Sju Planen, så kommer du att få en fördjupad förståelse av dina PIP II resultat. Människans Konstitution erbjuder en slags andlig psykologi, eller karta över ditt inre andliga landskap. Kartan som vi vet är ju inte landskapet, och detta skall vi hålla i minnet medans vi inser följande, att när vi vill resa runt så genom att vi har en ritning över det nya området så kan vi planera vår resa på ett bättre sätt

Människans Konstitution är ett komplext område, som presenteras på lite olika sätt utav olika esoteriska grupper. Vi har försökt att vara så generella som möjligt, även om vår bakgrund är med Alice Bailey och D.K. Det skall också noteras att detta bara är en introduktion till Människans Konstitution; om du vill ha mera information så skall du titta efter andra källor som är nämnda i “Frekvent ställda frågor”. En del av det följande är ifrån Michael Robbins ‘kommentarer på’:

       http://makara.us/04mdr/02comment/ihs/ihs_9constitution.htm

En vanlig presentation av människans konstitution är genom att man visar sju huvudsakliga nivåer eller plan, indelade ytterligare i sju sju underplan, där varje lägre nivå representerar det tätare – mer fysiskt eller materia – än de ovanliggande planen. Emellertid så skall vi tänka på planen mera som genomträngande energifrekvenser, och inte som ett lättare och lättare material som är staplat ovanpå varandra. Vart och ett av de sju planen är uppdelat i sju underplan, vilket totalt utgör fyrtionio plan allt som allt. Alla dessa plan och underplan har distinkta kvalitér. Var vänlig och se på följande tabell:

Chart Two

* Flera av våra översättare har haft vänligheten att skapa översatta versioner av denna tabell. För att se de olika alternativen som går att ladda ner så var vänlig och klicka här.


Människan är sammansatt av genomträngande kroppar eller höljen skapade av material ifrån varje plan. Till exempel, människans fysiska kropp består av 7:e underplanetsplanets fasta fysiska materia – och det ingår i 7:e planet som innehåller fast, flytande och gasformig konkret materia och de fyra eteriska underplanen. Genomträngande och omgivande den fysisk-eteriska kompakta kroppen, är människans astrala eller emotionella kropp. Den astrala kroppen består av Sjätte underplanet eller astral materia som har den speciella kvalitén av flytande och som ladder hela området med vars och ens skiftande emotionella tillstånd och dominerande tendenser.

Dessa numeriska resonanser (t.ex. ett 6:e planet eller underplanet, ett 6:e hölje, den 6:e Strålen) förstärker eller går konflikt med de övriga strålarna som utgör det individuella och interaktionen bestående av vibrationer som är varje människas inkarnationstendenser i hans eller hennes fysiska, astrala, mentala, och högre kroppar. Eftersom var och en av våra kroppar är skapad utav planets speciella strålkvalité, och varje individ tar med sig sitt unika set av strålar som interagerar med det som hör till planets naturliga kvaliteér och tendenser.

I PIP II så arbetar vi med de fem kropparnas strålar: den fysiska, astrala, och mentala, personligheten som en helhet, samt själen. Dessa fem kroppar är skapade utav materia ifrån de tre lägsta solsystemiska planen. De permanenta atomerna, och den mentala enheten, är en slags kärna runt vilken varje plans materia som överenstämmer med atomen, kretsar för att skapa en kropp utav det aktuella planets materia. Dessa permanenta atomer innehåller minnet ifrån tidigare liv så man kan få ‘plocka upp’ (ifrån det stadiet i evolutionen som man uppnått i ett tidigare liv) där man lämnade förra gången.


DET FÖRSTA PLANET – LOGOISKT eller GUDOMLIGT PLAN

 1. Första Strålen
 2. Mahapara-Nirvaniskt
 3. Första Kosmiska Etern; Adi
 4. Gudomliga Lågor, eller Gudomliga Liv
 5. Logos
 6. Solen; Eld och Luft: “Eldhavet”
 7. Parashakti eller Den Högsta Energin

Detta planet är det Atomära planet inom de sju systemiska planen. Världens Herre (Sanat Kumara) har Hans huvudsakliga focus på detta plan och Kristus (Herren Maitreya) håller just nu på att uppnå medvetenhet och effektivitet här. Detta planet kallas “Eldhavet”, och härifrån utgår den energi som ger liv åt hela det kosmiskt fysiska planet. Shamballas Rådssal existerar främst på detta plan. Ifrån detta plan så utgår alla dynamiska och kreativa impulser, och inspirerar livet på de sex underliggande planen. Enbart en Mästare av den sjunde initiationen (såsom Kristus) kan börja fokusera på detta plan.

DET ANDRA PLANET – MONADISKT PLAN

 1. Andra Strålen
 2. Andra Kosmiska Etern: Anupadaka
 3. Monadiskt
 4. Gudomliga Byggare, Begärets Brinnande Söner
 5. Para - Nirvaniskt
 6. Jungfrun; Jupiter; Eter
 7. Kriyashakti eller Materialiserande Ideal

Termen Monad betecknar den Gudomliga Gnistan som är projicerad ifrån det Gudomliga eller Gudomen, och återigen. Det projicerar en tidigare projektion av Självet in på detta andra plan. Detta är det permanenta hemmet för denna Gudomliga Gnistan, känd av alla occultister såsom “Monaden”. Det är på detta andra planet som Monaden formas – en gnista av gudomlig medvetenhet vars process av involution och evolution leder till utvecklingen av den mänskliga själen och de andliga höjderna som ligger bortanför det. Monaden består av tre aspekter på detta plan: Vilja eller Kraft/Makt, Kärlek-Visdom, och Aktiv Intelligens. Denna gudomliga gnista av medvetenhet, denna Monad, utstrålar vidare ifrån sig själv en projektion av Självet till nästa underliggande plan. Detta är Själen, vilken bygger en form åt sig själv – en kropp byggd av atomer ifrån planet för fysiska manifestation.

DET TREDJE PLANET – DET ATMISKA ELLER ANDLIGA PLANET

 1. Tredje Strålen
 2. Nirvaniskt
 3. Tredje Kosmiska Etern eller Atmiska Planet
 4. De Mindre Byggarna Förlänar Formen; De Trefaldiga Blommorna
 5. Saturnus; Vågen; Vatten; Atmiskt Plan
 6. Nirvaniskt
 7. Atma
 8. Den Gudomliga Andens Plan
 9. Himelskt
 10. Inanashakti eller Tankekraft

Detta är planet ifrån där Guds Vilja – Planetlogos – är igenkänt och tillgängligt. Det är planet där Andlig Lag uttrycks genom Andlig Tanke. Allt liv i de lägre fem världarna (eller planen) kontrolleras ifrån detta planet av Andlig Vilja. Planetlogos intention med Den Andliga Planen hålls på en strikt kurs som ett resultat utav den energi som sänds ut ifrån detta plan – det högsta av de tre planen på vilket människans Andliga triaden är belägen. Det Atmiska planet är det högsta där de permananta atomerna finns, samt en atmisk “kropp”; är därför föreslagen, men inte kallad på i arbetet med PIP II.

DET FJÄRDE PLANET – DET BUDDHISKA ELLER INTUITIVA PLANET

 1. Fjärde Strålen
 2. Fjärde Kosmiska Etern på det Buddhiska planet
 3. Den Mänskliga Hirarkin; de Invigda, Offrets Herrar
 4. Merkurius, Skorpionen, Solänglarna, Agnishvattas
 5. Mantrikashakti – ORDET som blev Kött; talet

Benämningen “buddh” på Sanskrit betecknar visdom; detta är planet för andlig visdom och andlig kärlek eller intuition. Detta är Harmonins plan, förenande kärlek och intuition som uppenbarar helheten/alltet. Detta är mittaspekten på den andliga triaden (atma-buddhi-manas), och är den vibrationsnivå som hela mänskligheten aspirerar emot. På detta planet finns det “klara kalla ljuset” som uppnebarar sanningen såsom det i verkligheten är, oförmedlad utan någon tankeform. Vi ser på tabellen att det finns tre plan ovanför det Intuitiva, och tre under, så det Intuitiva är medelpunkten.

De följande tre planen kallas människans tre världar.

DET FEMTE PLANET – DET MENTALA PLANET

 1. Femte Strålen
 2. Kosmiskt Gasformigt: Manasiskt Plan
 3. Den Mänskliga Personligheten; Makara, Mysteriet
 4. Venus; Stenbocken; Solängeln; Eld; Mentalplanet
 5. Ichchhashakti; Viljan till Manifestation

Det Mentala Planet består utav de Abstrakta och de Konkreta nivåerna; de högre och de lägre mentala nivåerna. Kom ihåg att i vart och ett utav dessa plan så är där sju underplan.

De tre högsta underplanen på det mentala planet inefattar det högre mentala planet. Det är här som kausalkroppen eller Jaglotusen befinner sig. På det högsta av underplanen på det högre mentala planet finns den mentala permanenta atomen, vilket är sätet för det abstrakt mentala sinnet. Det abstrakta sinnet tillåter oss att generalisera och tänka i mönster, så att den mentala designen i vilken alla konkreta objekt (inklusive konkreta tankar) har sin plats och kan urskiljas. Det abstrakta sinnet är det som skapar mönster eller blåkopian på ideér och tankar; det abstrakta sinnet bygger blåkopiorna och det konkreta sinnet manifesterar. De lägre fyra underplanen är det ‘konkret mentala’. På denna vibrationsnivån, så är tankeformer utsatta för lägre resonemang och planerings förmåga, beräkning och logisk analys. Notera att på mittpunkten det 4:e underplanet är platsen där den ‘mentala enheten’ är belägen.

Förutom denna dualitet på det mentala planet, så känner vi igen det tredje ‘sinnet’ som det kausala fältet själv, ‘hemmet’ eller Kausalkroppen på det Högre Mentala Planet, Själskroppen. Detta är Solängelns förankringspunkt – Änglaguiden och Mentorn som stannar hos oss i miljontals år hjälpande oss i evolutionen.

DET SJÄTTE PLANET – DET EMOTIONELLA ELLER ASTRALA PLANET

 1. Sjätte Strålen
 2. Kosmiskt Flytande
 3. Mars; Skytten; Vatten; Astrala Planet
 4. Månherrarna; Offereldarna
 5. Kundalinishakti; Materians energi

Detta är huvudplanet för glamour och illusion. Vibrationsnivån är relaterad till känslornas dynamik, eller attraktion och repulsation. Astralplanet är planet för begär, eller för gravitation gentemot icke-självet. Vid den nuvarande utvecklingsnivån, så är mänskligheten sett som en helhet polariserad i känslokroppen, vilket betyder att den stora massan är i princip styrd utav känslor och begär, och inte utav det mentala sinnet och viljan. De som befinner sig på den andliga vägen håller på att anstränga sig för att befria sig själva ifrån denna glamourens kropp och flytta in till en mera syftesfull och rationell polarisation som finns i den mentala kroppen.

DET SJUNDE PLANET – DET FYSISKA PLANET

 1. Sjunde Strålen
 2. Kosmiskt Fast Fysiskt; Materians plan
 3. Månen; Vattumannen; Jorden
 4. Elementalernas Liv; Näringsflätverk; De Förblindade Liven

Det fysiska planet är uppdelat i två huvudsakliga delar. Den täta eller konkreta delen och de eteriskt vitaliserande underplanen av de fyra högre fysiska etrarna. Mönstret är detsamma som på de Kosmiska Planen, med fyra högre kosmiska etrar och tre lägre, gasformigt, flytande och fast fysiskt uttryck därunder. Termen ‘såsom ovan, så under’ kommer att visa sig vara bra i dessa studier.