PIPIIonline

spørgsmål og svar


Du kan ikke her få besvaret specifikke spørgsmål omkring dine PIP II resultater. På Seven Ray Institutes side har vi en liste over 'evaluatorer', som kan hjælpe dig med individuelle vurderinger.

Du kan heller ikke her få svar på dybe filosofiske spørgsmål, som undertiden rejser sig, når man studerer den 'tidløse visdom'. Vi vil foreslå dig at ansøge om at blive optaget som studerende i Morya Federation, eller deltage i Diskussions Forum i 'School of Esoteric Studies', hvis du har denne type spørgsmål.

Endelig beder vi dig, hvis du har forslag eller spørgsmål, som hører hjemme her, at kontakte os.


Spørgsmål:

 1. Hvad er de syv stråler?
 2. Hvad er legemerne?
 3. Kan alle stråler være tilknyttet alle legemer?
 4. Vil PIP II placere strålerne i relation til legemerne?
 5. Hvor skal jeg gå hen efter at have taget PIP II for at bestemme min stråle opbygning?
 6. Hvor skal jeg gå hen, hvis jeg ønsker mere information?

Hvad er De Syv Stråler?

Kort: strålerne er syv store strømme af subtil energi, som betinger alle liv i vores lokale kosmiske system. Den tibetanske lærer definerer en stråle således: "En stråle er blot en betegnelse for en bestemt kraft eller energitype med vægten lagt på den kvalitet, som denne kraft fremviser og ikke på det formaspekt, den skaber. Dette er den sande definition af en stråle". (Esoterisk Psykologi I side 331)

 • 1. stråle: strålen for vilje og magt
  Type 1A: vægten lagt på standhaftighed og udholdenhed
  Type 1B: vægten lagt på dynamisk befrielse og frihed
 • 2. stråle: strålen for kærlighed og visdom
  Type 2A: vægten lagt på kærlig forståelse
  Type 2B: vægten lagt på visdom og fuldstændig forståelse
 • 3. stråle: strålen for aktiv intelligens og tilpasning (også strålen for kreativ intelligens)
  Type 3A: vægten lagt på abstrakt tænkning og kreativt ræsonnement
  Type 3B: vægten lagt på aktivitet og tilpasning
 • 4. stråle: strålen for harmoni gennem konflikt (også strålen for harmoni, skønhed og kunst)
  Type 4A: vægten lagt på skabelsen af harmoni og skønhed
  Type 4B: vægten lagt på engagement i konflikt
 • 5. stråle: strålen for konkret viden og videnskab
  Type 5A: vægten lagt på faktuel viden og stor nøjagtighed
  Type 5B: vægten lagt på praktisk eksperimenteren og teknisk opfindsomhed
 • 6. stråle: strålen for hengivenhed og idealisme
  Type 6A: vægten lagt på hengivenhed og åbenhed for vejledning
  Type 6B: vægten lagt på ildfuld aspiration og intens idealisme
 • 7. stråle: strålen for organisation og ceremoniel orden eller magi
  Type 7A: vægten lagt på bevarelse af etablerede former og strukturer
  Type 7B: vægten lagt på skabelse og reorganisering af former og strukturer

Tilbage til toppen


Hvad er legemerne?

Legemerne er:

 • Monaden: Den Ene. Den trefoldige ånd på dens eget plan. Den forenede treenighed – atma, buddhi og manas. Den udødelige essens af os selv, som inkarnerer gennem sjælen, på samme måde som sjælen inkarnerer gennem personligheden.
 • Sjælen: hverken ånd eller materie, men relationen mellem dem. Det er det midterste eller kærligheds princippet, og det som reinkarnerer i forskellige legemer – formidleren eller det midterste princip; den entitet, der fødes når ånd og materie relateres; hverken ånd eller materie, men relationen mellem disse; forbindelsen mellem Gud og hans form; et andet navn for Kristus princippet, det være sig i naturen eller i mennesket; det formbyggende aspekt; selve evolutions kraften. I verden for fænomenernes tilsynekomst, er det den skabende agent, den største byggende faktor, formernes konstruktør.
 • Personligheden: Den samlede sum af det trefoldige lavere selv: det fysiske, astrale og mentale legeme.
 • Mental legemet: Sindet, den mentale evne. Det "individualiserende princip". Det deles i to dele: højere og lavere sind. Det er det lavere sind (tankesind) som mental strålen er knyttet til.
 • Astral legemet: det emotionelle eller føle legeme. Af naturen vandigt og sædet for vores ønsker og følelser. Det er det vanskeligste legeme at kontrollere.
 • Fysiske-æteriske legeme: Det fysiske plan er opdelt i syv underplan (dette gælder alle planer). De tre laveste underplan udgør det fysiske legeme, og de øverste fire underplan repræsenterer det æteriske legeme.

Tilbage til toppen


Kan alle stråler være tilknyttet alle legemer?

Ja i teorien er dette muligt, men på vores nuværende stade af menneskelig udvikling er det ikke sandsynligt. Tibetaneren (Djwhal Khul eller D.K.), en af Mestrene, havde omkring 50 studerende, hvem han hver tilegnede en stråle formular.

Den mentale stråle:

I informationerne om den mentale stråle havde ingen fået tildelt den sjette stråle, skønt Buddha og den katolske kirke siges at have denne type mental stråle. Kun to individer havde III stråle mental legeme, og tre individer II stråle. Størstedelen af mental legemer blev fundet på IV stråle, med en god repræsentation af I og V stråle. Derfor er der størst sandsynlighed for at din mentale stråle enten er første, fjerde eller femte, men i nogle sjældne tilfælde (og hvis individet er en sand discipel) kan det mentale legeme være et anden eller tredje stråle legeme. DK diskuterede visse tilfælde, hvor VII stråle kunne betinge dette legeme omkring 1. indvielse. Det er sædvanligvis bedst at regne med sandsynligheder, men undtagelser er også mulige.

Den astrale stråle (strålen for det emotionelle legeme):

Følgende er gennemsnittet for det emotionelle legeme hos Tibetanerens studerende:

 • 1. stråle: omkring 20%.
 • 2. stråle: mindre end 20%.
 • 3. stråle: Ingen, men i et tilfælde af psykisk sygdom sagde DK, at III stråle kunne betinge det emotionelle legeme.
 • 4. stråle: Ingen, ikke engang i hypotetiske tilfælde.
 • 5. stråle: Ingen, men et hypotetisk eksempel blev givet.
 • 6. stråle: Oftest – hyppigere end 50%.
 • 7. stråle: Ingen, men et hypotetisk eksempel blev givet.

Så du kan se, at du sandsynligvis vil have et emotionelt legeme som er betinget af II eller VI stråle, men med en mulighed for I stråle. Selvom et emotionelt legeme på I stråle er relativt sjældent.

Den fysisk-æteriske stråle:

Følgende er en analyse af de fysiske legemer hos Tibetanerens studenter:

 • 1. stråle: 16%.
 • 2. stråle: En person.
 • 3. stråle: 35%.
 • 4. stråle: Ingen.
 • 5. stråle: Ingen, selvom Tibetaneren indikerer, at det er muligt, når der tales om en fremtidig stråle struktur hos en af hans studerende, at studenten ikke kan afstå fra fremherskende tendenser i hans liv.
 • 6. stråle: 2 personer.
 • 7. stråle: 40%.

Således kan du se, at dit fysisk-æteriske legeme sandsynligvis vil være III eller VII stråle, og i nogle tilfælde, når det drejer sig om en sand discipel, kan være I stråle.

Resumeet af disse tanker stammer fra Dr. Michaels Robbins bog: Tapestry of the God's, bind I, side 502:

I overvejelser omkring usædvanlige stråle valg (såsom syvende, femte, fjerde eller tredje stråle astral legeme) vil det være udbytterigt for den studerende at tænke/gruble over den mulige begrundelse for sjælens valg. Hvad der set fra evolutionens side kunne opnås ved at have et astralt legeme kvalificeret af en af disse ukarakteristiske stråler? Der er sandsynligvis nogle generelle ideer, som er gyldige, men naturligvis vil det specifikke ræsonnement variere i hvert enkelt tilfælde. Den samme slags reflekteren kunne udvides til usædvanlige mentale og fysiske stråler. Hvis sjælens formål til et usædvanligt valg bliver forstået, vil den usædvanlige stråle kvalitet blive brugt for at opnå bedre åndelig virkning.

Tilbage til toppen


Vil PIP II placere strålerne i relation til legemerne?

Nej. Det bedste PIP II kan give er en god opfattelse af ens mest fremtrædende stråler. Disse vil sandsynligvis være sjæls og personligheds strålen, men kunne også være mentallegemets stråle eller endog strålen på det emotionelle legeme eller det æterisk-fysiske legemes stråle. Mange har også fundet, at PIP II er et nyttig redskab, når man vil eliminere de stråler, som er mindst sandsynlige. Kun en Mester kan bestemme de fem stråler eller din stråle opbygning med nøjagtighed. Det er bedst for den studerende at arbejde hårdt for at bestemme sine stråler – i det mindste hypotetisk, hvilket er det eneste, der er muligt. Mange 'eksperter' er parate til at tildele dig dine stråler, men det er bedst at udføre dette stykke arbejde selv; selvom andres synsvinkel undertiden kan være nyttig.

Vores mål med den forestående PIP III er forbedre din mulighed for tildele dine legemer strålerne. Men på dette stade af menneskehedens udvikling og viden om Videnskaben om De Syv Stråler er alt, hvad der er muligt, at komme sandheden en lille smule nærmere. Vi besidder endnu ikke færdigheden til med en 'ekspert diagnose' at bestemme de mest prominente stråler og deres placering i stråleopbygningen.

Tilbage til toppen


Hvor skal jeg gå hen efter at have taget PIP II for at bestemme min stråle opbygning?

Først, download den engelske manual. Dernæst downloade de til dansk oversatte kapitler – her. Læs de danske kapitler og resten af manualen på engelsk. Hvorpå du kan downloade bogen: the Tapestry of the Gods (som er på engelsk). I særdeleshed er anden del af første bind: "An Analysis of the Differences and Similarities in Ray Qualities" nyttig for at fremme ens forståelse af strålerne og deres placering. Senere kan man benytte femte del af andet bind: "The Seven Rays and the Dynamics of Soul/Personality Integration" for at gennemprøve de forskellige kombinationer af sjæl/personlighed stråler. Den sidste øvelse er specielt god for dem, som finder det vanskeligt at bestemme, hvilken af de to stråler, der er deres sjæls eller personligheds stråle, da det kan give en uvurderlig indsigt. For eksempel kan man, når man tager en hvilken som helst kombination af de to stråler, som føles stærke i ens energi system, tage den ene hypotetisk som sjæls strålen og den anden som personligheds strålen; senere kan positionerne ombyttes. Sjæls strålen vil altid indikere ens dybere mål. Sjæls strålen er "målet" og personligheds strålen tilvejebringer "midlet".

Og som nævnt er der Seven Ray Seminars og 'Evaluators' tilgængelige via Seven Ray Institute.

Tilbage til toppen


Hvor skal jeg gå hen, hvis jeg ønsker mere information?

Først og fremmest må man gøre sig klart, at forståelsen af energien af de syv stråler og deres virkning på ens energi system, kun er en del af ens individuelle opgave, når man forfølger sin åndelige udvikling.

Det gamle græske aforisme "Kend dig selv" , græsk: γνῶθι σεαυτόν, dansk fonetisk udtalelse: gnoti seauton, var indskrevet i pronaos (forgården) i Apollo Templet i Delfi ifølge den græske periegetic (rejsende og geograf) skribent Pausanias. Det delfiske orakel blev grundlagt i det ottende århundrede før Kristi.

Platon (424/423 f.Kr. – 348/347 f.Kr.) benytter aforismen 'Kend dig selv' - i vid udstrækning, når han formidler Sokrates, som motivation i dennes dialoger. Platon gør det klart, at Sokrates refererer til en gammel etableret visdom. Sokrates benytter aforismen 'kend dig selv' som forklaring til Phaedrus, hvorfor han ikke har tid til mytologi og andre flyvske emner. Sokrates siger: "Men jeg har ikke tid til dem alle; og grunden, min ven, er den: Jeg er endnu ikke i stand til, som den delfiske inskription siger, at kende mig selv; så det forekommer mig latterligt, når jeg endnu ikke kender dette, at efterforske irrelevante emner". Platon hentyder også til det faktum at forstå 'sig selv', ville udgøre en større givende faktor i forståelsen af den menneskelige natur. Syllogistisk, forståelse af en selv ville sætte 'sig selv' i stand til som resultat at få en forståelse af andre.

Der er bestemt mange kilder til at lære om sig selv - gode venner, psykologiske redskaber, PIP II, erhvervs redskaber, gruppe psykoterapi, meditation, astrologi, kiromanti, etc. Den vigtigste vej er at lytte til sig selv, hvad enten du kalder det 'mavefornemmelse', 'den indre stemme' eller 'dit sande selv', etc. Metoder som hjælper dig til at komme i kontakt med dit indre selv er i sandhed gavnlige, det er din rejse, din vej – så indtil den tid, hvor de sande Visdommens Mestre kan kontaktes som lærere på det fysiske plan, kan kun DU afgøre, hvilke metoder, der er bedst for DIG til at komme i kontakt med DIT indre selv.

Du kan betragte Seven Ray Institute som en af metoderne på din vej. Det har syv stråle seminarer tilgængelige for yderligere indsigt og også Evaluatorer til rådighed. Meget af den tidløse visdom stammer fra bøgerne skrevet af Alice A. Bailey; de er skrevet i samarbejde med en tibetansk lærer mellem 1919 – 1949. De udgør en fortløbende række af bøger i esoterisk undervisning udgivet fra de ældste tider i en form som altid er tilpasset hver tidsperiode. Derfor udgør Alice A. Baileys bøger en anden og meget værdifuld kilde til fordybelse.

Hvis du ønsker yderligere studier kan du ansøge om at blive optaget i Morya Federation, Arcane School eller The School of Esoteric Studies som de skoler, der repræsenterer den tidløse visdom på en solid og værdig måde. Disse tre skoler er overvejende online og arbejder via korrespondance. Hvis du er interesseret i et program der tillader fysisk ophold er der Christ College of Trans-Himalayan Wisdom i New Zealand – alle disse programmer er på engelsk. I Danmark findes til svarende danske skoler.

En gang, når du har opnået en vis færdighed i din viden om de syv stråler, vil du måske selv undervise i din egen workshop – eller måske downloade materiale til en workshop fra denne webside, eller gennemse materialet, hvis du ikke ønsker at holde en workshop. Undervisning har altid været en af de bedste måder til at lære.

Tilbage til toppen